ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)