EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB 19 ข้อ 1  หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด

    1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง

    1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน    

    1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

    การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ สามารถนำเอากลุ่มเดิมของปี 2561 มาใช้ได้ แต่ต้องมีการต่อยอด

EB 19 ข้อ 2  หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

    – ให้ต่อยอดจากการทำกิจกรรมของปี 2561 หรือกิจกรรมใหม่ในปี 2562 (แผนการจัดประชุม/แผนการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม)

EB 19 ข้อ 3  หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

     3.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

     3.2 รายงานการประชุม

     3.3 ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

     3.4 เสนอผู้บริหาร

EB 19 ข้อ 4 

4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

4.2 Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.