EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 เรื่องแผน

EB 2 ข้อ 1  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 

    

EB 2 ข้อ 2  ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ 

 

EB 2 ข้อ 3  กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป

 print screen 3  

คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ (ข้อ 3)

บันทึกแจ้งไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน(ข้อ3)

แผน ครั้งที่ 1

แผนครั้งที่ 2

แผนส่งสตง.

ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนข้อ 3.1

หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่าย

 

 

 

 

 

 

   

  

Please Login to Comment.