เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Please Login to Comment.