เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัีณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ