ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561