เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างโอเวอร์เลย์ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่ของโรงพยาบาลฮอด