เรื่อง…เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.