Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

เรื่อง…รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ไตรมาส-1-ต.ค.-พ.ย.