รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ไตรมาส-1-ต.ค.-พ.ย.