เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัีณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

เนื่องในวันศุกร์ ที่ 22 มิย.2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล

ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 

เนื่องในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฮอด

   ครบรอบ 39 ปี จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดทุกท่าน

Read more ...