เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ

Read more ...

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

Read more ...

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่้ข้อมูล

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

ข้อ 4 รายงานการอบรม

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

ข้อ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...

EB23 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่

https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2021/0 […]

Read more ...