เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read more ...

เรื่อง…ประกาศโรงพยาบาลฮอดว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบแนวทางฯ-และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบด้านการจั […]

Read more ...

เรื่อง…รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

EB-1-ข้อ-2-รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำป […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

Read more ...

เรื่อง…สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สขร.1-เดือนพฤศจิกายน

Read more ...

เรื่อง…รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

Read more ...

เรื่อง…หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจั […]

Read more ...

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2563

Read more ...

เรื่อง…ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง…ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื […]

Read more ...