เผยแพร่ชนะการเสนอราคา ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 

Read more ...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

Read more ...

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Read more ...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่อง…สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2563

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...