ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

ระกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more ...

ปะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more ...

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข)

Read more ...