เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 18 รายการ

Read more ...

ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางงานเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 18 รายการ

Read more ...

เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more ...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก (พฤศจิกายน 2563)

Read more ...

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพศจิกายน 2563

Read more ...

เรื่อง เผยแพร่สัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

เรื่อง เผยแพร่สัญญาเข่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC ประจำปีงบประมาณ 2564-2666

Read more ...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more ...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 256

Read more ...

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

Read more ...