ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดจากอดีดจนถึงบัจจุบัน

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสร็ฐ 2521-2525
นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 2525-2526
นายแพทย์สมศักดิ์ เพชรโสภณสกุล 2526-2527
แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ 2527 – 2532
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย 2532 – 2533
นายแพทย์วิโรจน์ ทองเนียม 2533 – 2535
นายแพทย์นิกร  บุญแทน 2535 – 2543
นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี 2543 – 2550
นายแพทย์ดนวัต ชุณหวาณิชย์ 2550 – 2560
นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ 2560 – ปจัจุบัน

Please Login to Comment.