ITA ปี 2561

EB 1 เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

EB 2 การปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือ มาตราฐาน

EB 3 บริการตามภารกิจหลัก ด้วยความเป็นธรรม

EB 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส

EB 5 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธรณชนทราบ

EB 6 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 7 ช่องทางประชาสัมพันธ์

EB 8 การให้บริการเรื่องร้องเรียน

EB 9 การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 10 การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 11 การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบ การบริหารงาน