Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

admin

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ

ร่างขอบเขตงาน-TOR-และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เรื่อง…หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า

หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่อง…ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรื่อง…รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ไตรมาส-1-ต.ค.-พ.ย.

เรื่อง…ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2561)

ตุลาคม-พฤศจิกายน