วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ (VISION)

                      “องค์กรเปี่ยมสุข มีมาตรฐาน บริการประทับใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม”

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสุข
  2. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  3. บริการด้วยใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ
  4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

 

ค่านิยม (Core Value)

          “HOD 3D”                            

                       H        =        Happiness       (ครบถ้วนความสุข)

                       O        =        Oneness        (เป็นหนึ่งเดียว)

                       D        =        Digital Mindset

                        3        =        (โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย)

                        D        =        Development  (พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง)

 

เข็มมุ่ง

2P safety

smart hospital

 

คุณธรรมประจำองค์กร

“เสียสละ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”