วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน บริการดี ประชาชนไว้วางใจ เครือข่ายเข้มแข็ง ”

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน
  3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลและการจัดการสุขภาพ

 

ค่านิยม (Core Value)

“ MOPH – HOD ”

                                      M       =        Mastery (เป็นนายตนเอง)

                                      O        =        Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)

                                      P        =        People Centered Approach (ใส่ใจประชาชน)

                                      H        =        Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)

                                      H        =        Honesty (ซื่อสัตย์สุจริต)

                                      O        =        Open-minded (จิตใจเปิดกว้าง)

                                      D        =        Discipline (สร้างความมีวินัย)

 

ค่านิยม

“ผู้ป่วยปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย”

 

คุณธรรมประจำองค์กร

“ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ”