ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( ENV )

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  • จัดทำแผนงาน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อบรมวิชาการประจำปี
  • จัดทำแผนตรวจสอบการซ่อมบำรุง ทำคู่มือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
  • การติดตาม บำรุงรักษาหรือแก้ไขที่มีปัญหาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และแนวทางปฏิบัติ
  • สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • สำรวจ ค้นหา รายงานความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม กายภาพภายในหน่วยงาน พร้อมดำเนินการควบคุมและแก้ไข ปรับปรุงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญ รวบรวมทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นของโรงพยาบาล
  • สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพร้อมรายงานผู้บริหารทราบ