งานประกันและยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

ให้บริการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องสิทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันสมัยประสานงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่พึงมี และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้

งานเวชระเบียน
 • การบริการเวชระเบียน
 • ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ทุก 3 เดือน
 • ดำเนินการและจัดทำแนวทางการเพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียน ทั้งเวชระเบียนผู้ป่วยใน และระบบอิเล็คทรอนิคไฟล์
ด้านการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
 • ให้การสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านวิชาการความรู้ บุคลากร และอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
 • ประสานงานระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับหน่วยบริการแม่ข่าย
ด้านการจัดทำข้อมูล
 • จัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
 • จัดทำข้อมูลการสมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรง
 • จัดทำข้อมูลประชากร
 • จัดทำข้อมูลความครอบคลุมของทุกสิทธิ
การวิเคราะห์และดูแลข้อมูลงบประมาณสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • จัดทำข้อมูลจัดสรรเงินให้กับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
 • จัดทำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับโอนจากสปสช. เพื่อให้มีการบริหารจัดการงบประมาณตามเกณฑ์ที่ได้รับ
 • วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานในส่วนต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้องค์กรได้รับงบประมาณตามเกณฑ์
ด้านการให้บริการ
 1. ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม กรณีสิทธิว่าง เด็กแรกเกิด และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล
 2. ให้บริการด้านต่างๆทุกสิทธิ  ดังนี้
  • สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • โครงการเบิกจ่ายตรงของสิทธิข้าราชการ
  • สวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  • สิทธิประกันสังคม
  • สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  • สิทธิประกันอุบัติเหตุในนักเรียน
  • สิทธิแรงงานต่างด้าว
 3. รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
 4. ให้บริการปรึกษาเรื่องหลักประกันสุขภาพ
 5. รับขึ้นทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรง

 

 

วิสัยทัศน์(Vision)

มุ่งเน้นระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพความเป็นเลิศการบริการและการบริหารจัดการ

พันธกิจ(Mission)
 1. สนับสนุนและดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการดูแลผู้ป่วย งานด้านธุรการ  งานบริหาร และงานบริการ
 2. สนับสนุนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมและพึงพอใจ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 3. พัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้าน Software และ Hardware