คุณธรรมและความโปร่งใส

EB5 เปิดโอกาสร่วมตามภาระกิจหลัก

EB6 ผู้มีส่วนได้เสียร่วมจัดทำแผนโครงการ

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการโครงการ

EB8 เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB9 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 แผนปฏิบัติราชการ

EB11 ประเมินผลปฏิบัตราชการตามแผน

EB12 การกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ

EB13 บริหารผลการปฏิบัติงานบคคล

EB14 เลื่อนขั้นเปิดเผยระดับดีเด่น ดีมาก

EB15 ประกาศเจตจำนงสุจริต

EB16 จัดการเรื่องร้องเรียน

EB17 ป้องกันการรับสินบน

EB18 สร้างเสริมค่านิยมสุจริต

EB19 รวมกล่มตรวจให้มีความโปร่งใส

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยง

EB21 จัดการความเสี่ยงฯ

EB22 ประชุมให้ความรู้ประโยชน์ทับซ้อน

EB23 ทำแผนป้องกันการทุจริต

EB 24 กำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต-พิษณุ

EB25 ตรวจสอบ คู่มือปฏิบัติงาน

EB26 flow chat ให้บริการประชาชน