เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานบริการ)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานบริการ)