เรื่อง เผยแพร่สัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปีงบประมาณ 2564

Read more ...

เรื่อง เผยแพร่สัญญาเข่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC ประจำปีงบประมาณ 2564-2666

Read more ...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more ...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 256

Read more ...

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

Read more ...

เผยแพร่ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (CBC) ปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566

Read more ...

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่อง เผยแพร่สัญญาซื้อขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

Read more ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more ...