ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดจากอดีดจนถึงบัจจุบัน

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสร็ฐ

2521 – 2525

นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

2525 – 2526

นายแพทย์สมศักดิ์ เพชรโสภณสกุล

2526 – 2527

แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์

2527 – 2532

นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย

2532 – 2533

นายแพทย์วิโรจน์ ทองเนียม

2533 – 2535

นายแพทย์นิกร บุญแทน

2535 – 2543

นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี

2543 – 2550

นายแพทย์ดนวัต ชุณหวาณิชย์

2550 – 2560

นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ

2561 – 2564

นายแพทย์วิทิต ชูศรียิ่ง

2564 – ปจัจุบัน