EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 4  ข้อ 1

ข้อ 1.1 บันทึกขอเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน)

ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ

ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 4  ข้อ 2

ข้อ 2.1 บันทึกขอเผยแพร่

ข้อ 2.2 รายงานผล (งบลงทุน)

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่

EB 4  ข้อ 3

ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน

ข้อ 3.2 บันทึกขอเผยแพร่

ข้อ 3.3 ชุดที่ 1

ข้อ 3.3 ชุดที่ 2

ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่

     

                          ไตรมาส 3

ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.-พ.ค.

ข้อ 3.3 ชุดที่ 1

ข้อ 3.3 ชุดที่ 2

                          ไตรมาส 4

ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ

ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้ดจัดจ้าง ก.ค.-ส.ค.64

ข้อ 3.3 ชุดที่ 1

ข้อ 3.3 ชุดที่ 2