Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

ร่างสเปค

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ-LAB-OUT-ปีงบประมาณ-2562

เรื่อง ประกาศปรับปรุงซ่อมแซ่มผิวจราจร (ลาดยางมะตอย) ในพื้นที่ของโรงพยาบาลฮอด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร-ลาดยางมะตอย