Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (ประจำเดือน ธันวาคม 2561)

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (ประจำเดือน ธันวาคม 2561)

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (ประจำเดือน ธันวาคม 2561)

เรื่อง…รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง…รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

ธันวาคม

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ

ร่างขอบเขตงาน-TOR-และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง