Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซิ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา

TOR-และสเปค