Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

กิจกรรม

กิจกรรม

เนื่องในวันศุกร์ ที่ 22 มิย.2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล

ทำกิจกรรม Big Cleaning Day