เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read more ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สขร.1-เดือนกุมภาพันธ์   ไตรมาส-2-กุมภาพันธ์

Read more ...

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ&nb […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภั […]

Read more ...

เรื่อง…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 ราย […]

Read more ...

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา TOR-และสเปค

Read more ...

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Read more ...

เรื่อง…เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

เรื่อง…เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 […]

Read more ...

สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ไตรมาส- […]

Read more ...

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ […]

Read more ...