การจัดการความรู้ KM

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสร็ฐ 2521-2525
นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 2525-2526
นายแพทย์สมศักดิ์ เพชรโสภณสกุล 2526-2527
แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ 2527 – 2532
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย 2532 – 2533
นายแพทย์วิโรจน์ ทองเนียม 2533 – 2535
นายแพทย์นิกร  บุญแทน 2535 – 2543
นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี 2543 – 2550
นายแพทย์ดนวัต ชุณหวาณิชย์ 2550 – 2560
นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ 2560 – ปจัจุบัน

EB 11 (1) ข้อ 1 กิจกรรมประกาศชมรมลูกจ้าง

EB 11 (1) ข้อ 1 รายชื่อชมรมลูกจ้าง

EB 11 (2) ข้อ 1 รูปภาพการประชุมชมรมลูกจ้าง

EB 11 (2) ข้อ 2 กิจกรรมประกาศชมรมลูกจ้าง

EB 11 (2) ข้อ 3 ขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์

EB 11 (2) ข้อ 2 รายงานการตรวจสอบวัสดุคงคลัง

EB 10 (1) ข้อ 1 รายงานวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (1) ข้อ 1-2 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (1) ข้อ 3-4 เว็บไซด์

EB 10 (2) ข้อ 1 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (2) ข้อ 2 ขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 10 (2) ข้อ 3-4 เว็บไซด์

EB 10 (2) ข้อ 5 ประกาศเจตนารมณ์

EB 10 (2) ข้อ 6 หลักฐานการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

EB 10 (2) ข้อ 7 ขออนูญาตเผยแพร่คำสั่งกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม

EB 10 (2) ข้อ 7 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม

EB-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม