ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-18-รายการ