กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

วันที่ 20 มกราคม 2564

บูรณาการร่วมกับงานแพทย์แผนไทย