พญ.กนกวรรณ ตันติฤทธิพร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดรับมอบเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

วันที่ 27 ธันวาคม 63 พญ.กนกวรรณ ตันติฤทธิพร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดรับมอบเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่องจาก คุณพูนศักดิ์ แก้วจอมแปง และคณะ ตามโครงการฮอมใจ ฟังเสียงหัวใจผ่านสายใยแห่งรัก 2
โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณในนำ้ใจของทุกๆท่านและจะได้เครื่องมือดังกล่าวใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลฮอดต่อไป

Please Login to Comment.