EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน–2564

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2   รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

1.3   รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น มีหลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               5.1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เมษายน – สิงหาคม

               5.1.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริต เมษายน – สิงหาคม

6Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 

Please Login to Comment.