ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลฮอด ได้ออกดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดกิจกรรมสอนล้างมือ สอนแปรงฟัน พร้อมทั้งตรวจฟันนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 80 คน