กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลฮอด ได้ออกดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดกิจกรรมสอนล้างมือ สอนแปรงฟัน พร้อมทั้งตรวจฟันนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 80 คน

Please Login to Comment.