1. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่-ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3. สเปค

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ