เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่-ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3. สเปค

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.