ขอประชาสัมพันธ์
เนื่องจากโรงพยาบาลฮอดมีการพัฒนาระบบบริการ โดยใช้ระบบคิวอัตโนมัติ เริ่มทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ขอให้ผู้รับบริการทุกท่าน นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ