เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ)