ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-1-รายการ