ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-5-รายการ