ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-10-รายการ