นพ.นพดล ทพ.วีรวัฒน์ และทีมงาน เป็นตัวแทนต้อนรับ ทีมจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

วีนที่ 29 มกราคม 2563