วันที่ 24 มกราคม 2563 มีการอบรมและซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินงานทันตกรรม

ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่