เรื่อง…ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

Please Login to Comment.