เรื่อง…หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Please Login to Comment.