EB 17. หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ1 บันทึกลงนามคำสั่งและ ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB 17 ข้อ 2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

EB17 ข้อ 2.2 เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา

EB17 ข้อ 2.3 ประกาศโรงพยาบาลฮอด เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB17 ข้อ 2.4 ประกาศโรงพยาบาลฮอด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค

EB17 ข้อ 2.5 ประกาศโรงพยาบาลฮอด เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัย

EB17 ข้อ 2.6 ประกาศโรงพยาบาลฮอด เรื่อง มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

EB17 ข้อ 2.7 ประกาศโรงพยาบาลฮอด เรื่องมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

EB17 ข้อ3 หลักฐานหนังสือเวียน

EB17 ข้อ 4.1 บันทึกข้ออความรับทราบและกำกับติดตาม 

EB17 ข้อ 4.2 บันทึกข้ออความรับทราบและกำกับติดตาม 

EB17 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่คู่มือ-หนังสือกระทรวง

EB17 ข้อ 5.2 แบบฟอร์มเผยแพร่คู่มือ-หนังสือกระทรวง

EB17 ข้อ6 LINK ในระบบ MITAS 

Please Login to Comment.