เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซิ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.