รายงานผลการวิเคระาห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ข้อ 1-2