EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 1  บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 21 ข้อ 2  กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

     – ให้ทำเป็นรูปเล่ม

     – มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

         ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 21 ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2

     – สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้าน
การทุจริต กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21 ข้อ 4  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     – บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

EB 21 ข้อ 5  บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 6 

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.