EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 12 ข้อ 1  บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ

กำกับติดตามทุก 6 เดือน

     รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

     รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 12 ข้อ 3  Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 9)

Please Login to Comment.